STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

 

(tekst ujednolicony – zawierający zmiany przyjęte na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OZPS w dniu 25 maja 2008 r. – dot. § 2)

 

 

Rozdział I: Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1.

  Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Piłki Siatkowej, zwany dalej w niniejszym Statucie „Stowarzyszeniem”.

§ 2.

            Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o Kulturze Fizycznej oraz ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§  3.

            Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa opolskiego, a siedzibą miasto Opole.

§  4.

Stowarzyszenie będąc członkiem Polskiego Związku Piłki Siatkowej  jest jednostką zarejestrowaną, posiadającą osobowość prawną.Członkami Stowarzyszenia mogą być kluby sportowe.

§ 5.

            W zakresie działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Stowarzyszenie podlega nadzorowi Prezydenta Miasta Opola.

§ 6.

            Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.

            Stowarzyszenie w ramach swej działalności współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się kulturą fizyczną.

§ 8.

            Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków i sympatyków. W celu prawidłowego funkcjonowania
Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni pracownicy.

                                                                       §9

 1. Stowarzyszenie jest organizacją o celach nie zarobkowych, a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie nie może:                                                                                                                                                                                                              a)      udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków organów, pracowników Stowarzyszenia, a także osób będących ich bliskimi,b)      przekazywać majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, organów lub pracowników Stowarzyszenia,c)      dokonywać zakupów towarów lub usług na zasadach szczególnych od podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w ust.2 lit. a,d)     wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 3. Do osób bliskich, o których mowa w ust. 2  lit. a, zalicza się: współmałżonka,  krewnego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do drugiego stopnia, powinowatego w linii prostej oraz osobę związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Rozdział II: Cel i zadania

§ 10.

 1. Celem Stowarzyszenia jest dążenie do rozwoju piłki siatkowej oraz podnoszenie jej poziomu sportowego w województwie.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a)      obsługę organizacyjną i administracyjną rozgrywek sportowych,

b)      reprezentowanie interesów  swych członków  wobec władz wszystkich stopni,

c)       inicjowanie i współudział w szkoleniu trenerów, instruktorów, zawodników oraz szkolenie i doszkalanie sędziów,

d)      stwarzanie warunków do udziału młodzieży w państwowym systemie rozgrywek w grach zespołowych,

e)      współudział w przygotowaniu reprezentacji województwa opolskiego do udziału w imprezach i rozgrywkach szczebla
centralnego,

f)       zarządzanie posiadanym majątkiem, dbanie o jego stan,

g)      współdziałanie z samorządami terytorialnymi w zakresie rozwoju piłki siatkowej z właściwymi instytucjami i organizacjami,

h)      podejmowanie innych przedsięwzięć , jakie okażą się celowe i niezbędne dla rozwoju Stowarzyszenia oraz potrzeb jego
członków.

 

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      zwyczajnych,

          b)     wspierających.

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są  kluby sportowe.

3. Przyjęcie członka następuje na podstawie zgłoszonej deklaracji przyjętej przez Zarząd  Stowarzyszenia.

                                                                       § 12.

            Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

a)      uczestniczenia przez swoich przedstawicieli w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz czynnym i
biernym prawem wyborczym,

b)      wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia, oceniania i poddawania krytyce ich działalności,

c)      otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy i poparcia w zakresie swojej działalności statutowej.

§ 13.

         Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są do:

a)      przestrzegania Statutu, zarządzeń, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w kulturze fizycznej,

b)      działania  zgodnego z uchwałami i wytycznymi Stowarzyszenia,

c)      dbania o poziom sportowy i moralny zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy,

d)     czynnego udziału w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

e)      regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków.

 

 § 14.

1.  Członkiem wspierającym jest osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje pomoc finansową  lub organizacyjną w formie
akceptowanej przez Zarząd.

2. Członkowie wspierający mają  prawa członków zwyczajnych  z wyjątkiem prawa wyborczego.

 

Rozdział IV: Ustanie członkostwa

                                                         § 15.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

 1. wystąpienia na piśmie zgłoszonego do Zarządu Stowarzyszenia na podstawie uchwały własnej organizacji,
 2. rozwiązania własnej organizacji,
 3. skreślenia z uwagi na nie opłacanie składek członkowskich przez okres jednego roku,
 4. wykluczenie w przypadku istotnego naruszenia przez członka postanowień niniejszego Statutu lub innych przepisów obowiązujących w kulturze fizycznej.
 5. Skreślenie lub wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia określonej w ust. 1 litera c i d, służy prawo odwołania do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały, z uzasadnieniem. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie uchwały.

 Rozdział V: Władze

                                                                       § 16.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:1)       Walne Zebranie;2)      Zarząd;3)      Komisja Rewizyjna;
 2. Kadencja Zarządu  i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 3. Zarząd i Komisja Rewizyjna maja prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba członków dokooptowanych do danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest raz na cztery lata, a Sprawozdawcze raz na dwa lata.

§ 18.

            Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)      uchwalanie generalnych kierunków działalności Stowarzyszenia,

b)      rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)      wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d)     uchwalanie zmian Statutu,

e)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

f)       podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję  Rewizyjną lub członków, a nie należących do
kompetencji tych władz,

g)       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

h)      udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

i)        wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

§ 19.

            Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów w I terminie i bez względu na liczbę delegatów II terminie.

                                                                       § 20.

            W Walnym Zebraniu udział biorą:

a)   z głosem stanowiącym – delegaci członków Stowarzyszenia wybrani wg klucza wyborczego, uchwalonego każdorazowo przez
Zarząd oraz członkowie ustępujących władz,

b)   z głosem doradczym – członkowie wspierający i osoby zaproszone.

§ 21.

            O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania – Zarząd zawiadamia Delegatów pisemnie, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

§ 22.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, Komisji Rewizyjnej lub ½ ogólnej liczby członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje tylko  nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 23.

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem władzy pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów
 2. Zarząd składa się z 7 – 9 osób, w tym Prezesa wybieranego przez Walny Zjazd Delegatów, V-ce Prezesa ds. Organizacyjnych, V-ce Prezesa ds. Szkoleniowych, Przewodniczącego Wydziału Siatkówki Plażowej, Skarbnika oraz Sekretarza.
 3. W skład Zarządu wchodzą z urzędu: Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego i Szkoleniowego, których wybierają ze swego grona sędziowie oraz szkoleniowcy na oddzielnych zebraniach.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes.

§  24.

 1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszeniu – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Stowarzyszenia.
 2.  Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

§ 25.

Do zakresu działania Zarządu należy:

a)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b)      podejmowanie postanowień i uchwał gwarantujących systematyczną realizację celów i zadań zawartych w niniejszym
Statucie,

c)      podejmowanie uchwał w zakresie przyjmowania, skreślania i wykluczania członków Stowarzyszenia,

d)     podejmowanie uchwał związanych z gospodarką finansową,

e)      zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

f)       ocena realizacji obowiązków statutowych Stowarzyszenia,

g)      rozstrzyganie sporów powstających w obrębie Stowarzyszenia,

h)      podejmowanie uchwał  w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz,

i)        w razie ustąpienia Prezesa w czasie kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcje do
czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów.

 § 26.

 1. Prezes kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Stowarzyszenie wobec innych instytucji.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 27.

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej ilości członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania.

§ 28.

            Zarząd może powołać stałe lub doraźne komisje dla rozwiązywania określonych problemów, ustalając ich skład, zadania i tryb działania.

                                                                       § 29.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego oraz dwóch  członków.
 2. Przewodniczący Komisji lub jej członek może uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 4. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli nieprawidłowości, Komisja ma prawo żądać od Zarządu wyjaśnień oraz zlecać terminy i sposób usunięcia nieprawidłowości.
 5. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności oraz ma wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

 Rozdział VI: Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 30.

 1. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

a)      składki roczne członków Stowarzyszenia,

b)      darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej  Stowarzyszenia.

 § 31.

 1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia określone w ust. 1 zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
 3. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa, wiceprezesa lub upoważnionego członka Zarządu.

 

 Rozdział VII: Postanowienia końcowe

                                                                       § 32.

            Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uczestniczących w Walnym Zebraniu.

§ 33.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów większością  2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uczestniczących w Walnym Zebraniu.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku i sposób likwidacji.

§ 34.

Uchwała Walnego Zebrania w sprawie zmian Statutu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną i obowiązuje dopiero po ich zatwierdzeniu.

§ 35.

            Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów oraz Zarządowi.

 

Do pobrania : 2008_statut OZPS